Legislatie medicala

Drepturile pacientilor

Lista serviciilor medicale care intra in sistem de coplata de la 1 iulie 2011

Normă tehnică privind modul de acordare a consultaţiilor şi prescrierea tratamentului în cadrul Programului naţional de diabet zaharat şi responsabilităţile participanţilor la program

(I parte)

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 803 din 25/9/2006

I. Modul de acordare a consultaţiilor şi prescrierea tratamentului

  1. Consultaţia de includere în program sau excluderea din program

Includerea şi excluderea în/din program se vor asigura exclusiv de către medicii de specialitate sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice, indiferent dacă lucrează în unităţi sanitare publice ori private, aflaţi în relaţie contractuală directă sau prin unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. Responsabilitatea stabilirii schemei terapeutice, a includerii sau excluderii în/din program aparţine exclusiv medicului specialist sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice şi se face conform protocolului aprobat.

2. Consultaţia de control se efectuează de către medicul de specialitate sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice, de către medicul de familie ori medicul specialist desemnat,

pe bază de scrisoare medicală trimisă de către medicul de specialitate sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice, cu excepţia copiilor şi a gravidelor cu diabet zaharat, pentru care consultaţia de control se face exclusiv de către medicul de specialitate sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice.

a) Colaborarea medicului de specialitate sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice cu medicii de familie, precum şi cu medicii specialişti desemnaţi trebuie să fie bazată permanent pe scrisoarea medicală, ceea ce permite şi obligă înregistrarea în fişa bolnavului a tuturor modificărilor survenite.

b) Prescrierea medicaţiei va fi făcută de medicul de familie numai pentru beneficiarii noninsulinotrataţi ai programului, conform schemei terapeutice iniţiate de medicul de specialitate sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice şi planului de monitorizare.

c) Prescrierea medicaţiei va fi făcută de medicii specialişti desemnaţi, pentru beneficiarii insulinotrataţi ai programului, conform schemei terapeutice iniţiate de medicul de specialitate sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice şi planului de monitorizare.

d) Necesitatea modificării schemei de tratament îndreptăţeşte şi obligă medicul de familie şi medicii specialişti desemnaţi să trimită bolnavul medicului de specialitate sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice care va elabora noua schemă terapeutică.

e) Pacienţilor cu terapie mixtă tratamentul cu antidiabetice orale (ADO) le va fi prescris de către medicul de specialitate sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice ori de către medicul desemnat.

f) La pacienţii care nu ating ţintele terapeutice, obiective care trebuie cunoscute în amănunţime şi consemnate în fişa bolnavului, ori în cazul apariţiei complicaţiilor cronice (oftalmologice, renale, neurologice, cardiovasculare etc.) se impun controale mai frecvente din partea medicului de specialitate sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice, conform planului de monitorizare din scrisoarea medicală.

g) Îngrijirea copiilor cu diabet zaharat se va face în exclusivitate de către medicii de specialitate sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice.

h) Îngrijirea gravidelor cu diabet zaharat (preexistent sarcinii ori gestaţional) se va face în exclusivitate de către medicii de specialitate sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice.

i) Medicii de familie şi medicii specialişti desemnaţi în derularea programului au obligaţia de a trimite pacienţii cu diabet zaharat la cel puţin două consultaţii de control pe an la medicul de specialitate sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice, conform schemei terapeutice iniţiate şi calendarului planului de monitorizare precizat de către acesta.

j) Medicii de familie şi medicii specialişti desemnaţi au obligaţia să urmeze cursuri de instruire în diabet, nutriţie şi boli metabolice, organizate prin Ministerul Sănătăţii Publice.

3. Consultaţia anuală de bilanţ se efectuează de către medicul de specialitate sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice şi trebuie să conţină evaluarea planului terapeutic şi de recuperare, precum şi a examenelor paraclinice dictate de starea bolnavului, obligatoriu hemoglobina glicozilată (HbA1C).

—————————————————————————

Consultaţii medicale de specialitate

Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate pentru care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi care se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicii cu care casa de asigurări de sănătate are încheiate convenţii conform anexei nr. 36 la ordin, precum şi pe baza scrisorii medicale şi a biletului de ieşire din spital, după caz.

Fac excepţie de la prevederile anterioare urgenţele şi consultaţiile de control pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. 9 la ordin, serviciile de medicină dentară şi planificare familială, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European, titulari ai cardului european de asigurări de sănătate, în perioada de valabilitate a acestuia, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE 1408/1971, precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii nu se solicită bilet de trimitere decât pentru consultaţiile şi serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii.

Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

Biletul de trimitere este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în trei exemplare. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Furnizorul de servicii medicale clinice păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii.

Consultaţia medicală de specialitate cuprinde:

– anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului

– unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare, altele decât cele prevăzute la lit. B;

– stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice.

Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum trei consultaţii, din care, prima consultaţie este iniţială şi următoarele sunt consultaţii de control pentru stabilirea diagnosticului şi tratamentului dacă medicul de specialitate consideră la prima consultaţie că sunt necesare investigaţii suplimentare pentru confirmarea diagnosticului de prezumţie, cu al căror rezultat pacientul se prezintă în alte zile.

Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic confirmat pentru care nu s-a stabilit schema terapeutică, care sunt considerate consultaţii de control.

Consultaţia de control se acordă:

– pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau aplicarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultaţiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului, atunci când este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet, sau pentru urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului (solicitări pentru care pacientul primeşte, după confirmarea diagnosticului şi stabilirea conduitei terapeutice, recomandare de la medicul de specialitate cu programarea acestor noi prezentări);

– după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică până la vindecare, incluzând pansamentul plăgii, manevrele chirurgicale impuse de anumite complicaţii minore şi scoaterea firelor, scoaterea ghipsului, pe baza scrisorii medicale sau a biletului de externare din spital primit de la medicul care a îngrijit pacientul în spital;

– pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. 9 la ordin, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fără bilet de trimitere de la medicul de familie, conform unei periodicităţi stabilite de medicul de specialitate, sau ori de câte ori apar complicaţii sau decompensări ale afecţiunii respective.

Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit, la un interval de 3 – 6 luni, după caz.

SERVICII MEDICALE PARACLINICE – Analize de laborator

În baza contractului de furnizare servicii medicale paraclinice în ambulatoriul de specialitate CAS-MB, pacienţii asiguraţi beneficiază de următoarele analize medicale gratuite:

Nr. crt. Denumire analize Trimitere medic de familie Trimitere medic de specialitate
1 Hemolaucogramă completă DA DA
2 Numărătoare reticulocite DA DA
3 Examen citologic al frotiului sanguin NU DA
4 VSH DA DA
5 Timp de coagulare NU DA
6 Timp de sângerare NU DA
7 Timp Quick, activitate de protrombină DA DA
8 INR (International Normalised Ratio) DA DA
9 APTT NU DA
10 Determinare gr.  sanguin ABO (la gravidă) DA DA
11 Determinare gr.  sanguin Rh (la gravidă) DA DA
12 Uree serică DA DA
13 Acid uric seric DA DA
14 Creatinină serică DA DA
15 Calciu ionic seric DA DA
16 Calciu seric total DA DA
17 Magneziemie DA DA
18 Sideremie DA DA
19 Glicemie DA DA
20 Colesterol seric total DA DA
21 Trigliceride serice DA DA
22 HDL colesterol NU DA
23 LDL NU DA
24 Lipide totale serice DA DA
25 Proteine totale serice DA DA
26 TGO DA DA
27 TGP DA DA
28 Fosfatază alcalină DA DA
29 Fibrinogenemie DA DA
30 Gama GT NU DA
31 LDH NU DA
32 Bilirubină totală NU DA
33 Bilirubină directă NU DA
34 Electroforeză proteinelor serice DA DA
35 Electroforeza lipidelor serice NU DA
36 VDRL DA DA
37 RPR DA DA
38 Confirmare TPHA DA DA
39 Hemoglobină glicozilată NU DA
40 ASLO DA DA
41 Factor reumatoid NU DA
42 Proteina C reactivă DA DA
43 IgA seric NU DA
44 IgE seric NU DA
45 IgM seric NU DA
46 IgG seric NU DA
47 Complement seric C3 NU DA
48 Complement seric C4 NU DA
49 Depistare Helicobacter Pylori NU DA
50 Testare HIV (la gravide) DA DA
51 TSH NU DA
52 FT4 NU DA
53 FSH NU DA
54 LH NU DA
55 Estradiol NU DA
56 Cortizol NU DA
57 Progesteron NU DA
58 Prolactină NU DA
59 Exsudat faringian – Cultură DA DA
60 Examen complet de urină DA DA
61 Urocultură (inclusiv antigramă) DA DA
62 Dozare glucoză urinară DA DA
63 Dozare proteine urinare DA DA
64 Examen Babeş-Papanicolau DA DA
65 Piesa prelucrată la parafină NU DA
66 Bloc inclus la parafină cu diagnostic HP NU DA
67 Diagnostic HP pe lamă NU DA
68 Examen HP cu coloraţii speciale NU DA
69 Examen citohornonal NU DA
70 Citodiagnistic lichid de puncţie NU DA

Drepturile asiguratului medical

Care sunt serviciile medicale de care beneficiaza asiguratul?

In conditiile in care sunteti asigurat conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele teritoriale, va ofera urmatoarele servicii:

SERVICII DE MEDICINA PRIMARA (acordate de medicul de familie)
– Asiguratii beneficiaza de pachetul de baza care cuprinde servicii medicale profilactice si curative, alte servicii medicale conform competentelor medicului de familie, servicii medicale pentru situatii de urgenta, si de eliberarea de acte medicale. Asiguratul are obligatia sa se inscrie pe lista de pacienti a unui medic de familie;
– Medicul de familie prescrie medicamente cu sau fara contributie personala, atat in limita competentei proprii, cat si pe baza recomandarii scrise a medicului specialist; elibereaza trimiteri pentru consultatii la medicii specialisti si pentru internarea in spital; elibereaza trimiteri pentru efectuarea de investigatii paraclinice (analize medicale) si interpreteaza investigatiile;
– Persoanele asigurate facultativ beneficiaza de servicii medicale pentru situatii de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic, de supraveghere a gravidei si imunizari conform programului national;
– Medicul de familie acorda persoanelor neasigurate servicii medicale pentru situatii de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic.

ASISTENTA MEDICALA DE SPECIALITATE IN AMBULATORII CLINICE (acordate de medicul specialist)
– Asiguratii beneficiaza de pachetul de baza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate;
– Pentru stabilirea diagnosticului, in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al afectiunilor in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, pot fi recomandate servicii medicale de inalta performanta (CT, RMN, scintigrafie etc.);
– Medicul de specialitate din ambulatoriu recomanda realizarea de investigatii paraclinice si prescrie medicamente cu si fara contributie personala;
– Persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru constatarea situatiei de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic. Copii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de serviciile medicale incluse in pachetul de baza;
– Persoanele neasigurate beneficiaza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru constatarea situatiei de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic.

SERVICII MEDICALE SPITALICESTI
– Pachetul de baza, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitalicesti pentru patologia care necesita internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situatii justificate) si serviciile spitalicesti care nu necesita internare, prestate in regim de spitalizare de zi;
– Internarea in spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (in cazurile de urgenta nu este necesar biletul de trimitere) si a documentului care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei;
– De asemenea, se deconteaza serviciile medicale acordate in cadrul unitatilor medico-sociale;
– Pentru urgente medico-chirurgicale si in cazul bolilor cu potential endemo-epidemic, persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de servicii spitalicesti gratuit pana la rezolvarea completa a cazului, iar persoanele neasigurate pana la rezolvarea urgentei.

SERVICII MEDICALE PARACLINICE (analize medicale de laborator)
– La recomandarea medicului de familie si a medicului de specialitate din ambulatoriu, asiguratii au dreptul la investigatii paraclinice in ambulatoriu (analize de laborator, ecografii, radiografii, EKG, EEG, tomografii, RMN, scintigrafii, etc.), fara contributie personala, incluse in pachetul de baza;
– Femeile gravide si copii in varsta de pana la 18 ani, asigurati facultativ, beneficiaza de investigatii paraclicice in ambulatoriu, fara co-plata, la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriu.

SERVICII DE MEDICINA DENTARA (servicii stomatologice)
– Asiguratii in varsta de peste 18 ani beneficiaza de serviciile medicale preventive si tratamentele de medicina dentara incluse in pachetul de baza, decontate de casele teritoriale in cote de 40%, 60% si 100%, in functie de tipul acestora;
– Serviciile medicale de pedodontie si ortodontie, precum si serviciile medicale preventive si tratamentele stomatologice incluse in pachetul de baza acordate copiilor sub 18 ani sunt decontate 100% de casele teritoriale;
– Serviciile de medicina dentara de urgenta, respectiv pachetul minimal, se acorda oricarei persoane indiferent daca are sau nu calitatea de asigurat, fara co-plata din partea acesteia;
– Persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de serviciile medicale de medicina dentara de urgenta, cu exceptia copiilor in varsta de pana la 18 ani, care beneficiaza de serviciile medicale de medicina dentara incluse in pachetul de baza.

MEDICAMENTE CU SI FARA CONTRIBUTIE PERSONALA (medicamente compensate si gratuite)
– Persoanele asigurate beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, in tratamentul ambulatoriu, prescrise de catre medicii de familie si de catre medici specialisti;
– La o consultatie, pentru fiecare afectiune, pot fi prescrise 1-3 medicamente (exceptie fac copiii cu varste intre 0-12 luni si bolnavii inclusi in programele de sanatate, pentru care numarul de medicamente corespunde schemei terapeutice);
– Medicamentele cu si fara contributie personala se prescriu pentru 3-5 zile in afectiuni acute, 8-10 zile in afectiuni subacute, si pana la 30 de zile in afectiuni cronice (si pana la 60 de zile pentru diagnosticul de diabet zaharat);
– Prescriptia medicala pentru afectiunile acute si subacute este valabila 24 de ore in mediul urban;
– Prescriptia medicala care se elibereaza la externarea din spital cuprinde medicatia pentru maxim 30 de zile;
– Asiguratii beneficiaza de medicamente compensate in proportie de 50%, 90% si 100%;
– Se suporta medicamentele fara contributie personala, conform prevederilor legale in vigoare, pentru copii cu varste cuprinse intre 0 – 18 ani; tineri intre 18 – 26 ani daca sunt elevi, studenti sau ucenici; gravide si lauze; persoane prevazute in legi speciale; persoane diagnosticate cu boli care beneficiaza de gratuitate;

DISPOZITIVE MEDICALE (orteze si proteze)
– Asiguratii au dreptul la dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice – pentru corectarea vazului, auzului, protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate, cu sau fara contributie personala.
Dispozitivele medicale se acorda la recomandarea medicului de specialitate si cu aprobarea caselor teritoriale.
– Diferenta dintre pretul de vanzare si pretul de referinta suportat de casele teritoriale va fi achitata de catre asigurat direct furnizorului de dispozitive medicale.

ALTE SERVICII MEDICALE INCLUSE IN ASIGURAREA SOCIALA DE SANATATE
– Servicii medicale de urgenta si transport sanitar;
– Ingrijiri medicale la domiciliu;
– Servicii medicale de recuperare a sanatatii.

SERVICII MEDICALE DE URGENTA PE TERITORIUL ORICARUI STAT EUROPEAN
In baza Cardului European de Asigurari Sociale de Sanatate sau a Certificatului Provizoriu de Inlocuire a Cardului European de Asigurari Sociale de Sanatate beneficiati de asigurare de sanatate pe teritoriul Uniunii Europene.

SERVICII MEDICALE SUPORTATE DIN FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

I. SERVICII MEDICALE PROFILACTICE
In scopul prevenirii imbolnavirilor, al depistarii precoce a bolii si al pastrarii sanatatii, asiguratii, direct sau prin intermediul medicilor cu care casele de asigurari se afla in relatii contractuale, vor fi informati permanent de catre casele de asigurari asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, de reducere si de evitare a cauzelor de imbolnavire si asupra pericolelor la care se expun in cazul consumului de droguri, alcool si tutun.

Serviciile medicale profilactice suportate din fond sunt urmatoarele:
a) monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, indiferent de statutul de asigurat al femeii;
b) urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a sugarului si a copilului;
c) controalele periodice pentru depistarea bolilor ce pot avea consecinte majore in morbiditate si mortalitate;
d) servicii medicale din cadrul programului national de imunizari;
e) servicii de planificare familiala, indiferent de statutul de asigurat al femeii.

Serviciile medicale stomatologice preventive se suporta din fond, astfel:
a) trimestrial, pentru copiii pana la varsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la gradinita, fie la institutiile de invatamant preuniversitar;
b) de doua ori pe an, pentru tinerii in varsta de la 18 ani pana la 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca.

Asiguratii in varsta de peste 18 ani au dreptul la control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru.

II. SERVICII MEDICALE CURATIVE
Asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel putin pentru ameliorarea suferintei, dupa caz.
Tratamentul medical se aplica de catre medici sau asistenti medicali si de alt personal sanitar, la indicatia si sub supravegherea medicului.

Serviciile medicale curative ale caror costuri sunt suportate din fond sunt:
a) serviciile medicale de urgenta;
b) serviciile medicale acordate persoanei bolnave pana la diagnosticarea afectiunii: anamneza, examen clinic, examene de investigatii paraclinice;
c) tratamentul medical, chirurgical si unele proceduri de recuperare;
d) prescrierea tratamentului necesar vindecarii, inclusiv indicatiile privind regimul de viata si munca, precum si igieno-dietetic.

Asiguratii au dreptul la asistenta medicala primara si de specialitate ambulatorie la indicatia medicului de familie, in conditiile contractului-cadru.
Asiguratii primesc asistenta medicala de specialitate in spitale autorizate si evaluate.
Serviciile spitalicesti se acorda prin spitalizare si cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical si/sau tratament chirurgical, ingrijire, recuperare, medicamente si materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa.
Asistenta medicala de recuperare se acorda pentru o perioada de timp si dupa un ritm stabilite de medicul curant in unitati sanitare autorizate si evaluate.
Servicii si ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de furnizori evaluati si autorizati in acest sens.
Serviciile medicale stomatologice se acorda de catre medicul de medicina dentara in cabinete medicale autorizate si evaluate conform legii.
Asiguratii beneficiaza de tratamente stomatologice care se suporta din fond in conditiile stabilite prin contractul-cadru.

Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice

Asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala pentru medicamentele cuprinse in Lista de medicamente. Modalitatile de prescriere si eliberare a medicamentelor se prevad in contractul-cadru.

Contravaloarea medicamentelor prescrise pentru femeile gravide si lauze, precum si pentru copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca, se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta sau al pretului de decontare.

Se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta, in conditiile contractului-cadru, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor urmatoarelor categorii de persoane:
a) persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 (persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare), Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 si Legea nr. 189/2000 (persoanele persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive entice), Legea nr. 44/1994 (veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi), Legea nr. 309/2002 (persoanele care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961), art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004 (luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989);
b) persoanele cu handicap ale caror drepturi sunt stabilite in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asiguratii au dreptul la materiale sanitare si dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate, in scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru.

Asiguratii beneficiaza de proceduri fizioterapeutice, pe baza recomandarilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru.

Servicii medicale de ingrijiri la domiciliu si alte servicii speciale
Asiguratii au dreptul sa primeasca unele servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acordate de un furnizor autorizat si evaluat in conditiile legii.

Serviciile de transport sanitar necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, se suporta din fond.
Asiguratii au dreptul la transport sanitar in urmatoarele situatii:
a) urgente medico-chirurgicale;
b) cazurile prevazute in contractul-cadru.

SERVICIILE CARE NU SUNT DECONTATE DIN FOND

Contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita sau alte surse, dupa caz, sunt:
a) servicii medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor;
b) unele servicii medicale de inalta performanta;
c) unele servicii de asistenta stomatologica;
d) servicii hoteliere cu grad inalt de confort;
e) corectii estetice efectuate persoanelor cu varsta de peste 18 ani;
f) unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport;
g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor;
h) fertilizare in vitro;
i) transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevazute in Programul National, aprobat de Agentia Nationala de Transplant si CNAS;
j) asistenta medicala la cerere;
k) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;
l) contributia personala din pretul medicamentelor, a unor servicii medicale si a dispozitivelor medicale;
m) serviciile medicale solicitate de asigurat;
n) unele proceduri de recuperare si de fizioterapie;
o) serviciile nemedicale efectuate in unitati medico-sociale;
p) serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si cabinetelor de medicina a muncii;
q) servicii hoteliere solicitate de pacientii a caror afectiuni se trateaza in spitalizare de zi.

Servicii medicale acordate asiguratilor pe teritoriul altor state
Persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, aflate pe teritoriul statelor cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul acestor state, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, este efectuata de casele de asigurari de sanatate prin intermediul CNAS.

http://www.cnas.ro/intrebari-frecvente/care-sunt-serviciile-de-care-beneficiez-

Declaratia promovării drepturilor pacientilor în Europa

Consultarea Europeană OMS asupra Drepturilor Pacientilor, care a avut loc la Amsterdam de la 28 la 30 martie 1994, a autorizat documentul anexat (Principii ale Drepturilor Pacientilor în Europa: un cadru comun) ca un set de principii pentru promovarea si implementarea drepturilor pacientilor în statele europene membre ale OMS.

În schitarea acestor Principii ale Drepturilor Pacientilor în Europa, au fost luate în considerare următoarele instrumente interguvernamentale, ce oferă împreună un cadru si un set de concepte de bază care se pot aplica la drepturile pacientilor:
Declaratia Universală a Drepturilor Omului (1948)
Conventia Internatională asupra Drepturilor Civile si Politice (1966)
Conventia Internatională asupra Drepturilor Economice, Sociale si Culturale (1966)
Conventia Europeană asupra Drepturilor Umane si Libertătilor Fundamentale (1950)
Carta Socială Europeană (1961).

Drepturile pacientilor

1. Drepturile omului si valori în îngrijirile de sănătate
2. Informarea
3. Consimtământul
4. Confidentialitatea
5. Îngrijiri si tratament
6. Aplicarea
7. Definitii

1. Drepturile omului si valori în îngrijirile de sănătate

Instrumentele mentionate în introducere trebuiesc întelese ca aplicându-se în mod specific în cadrul îngrijirilor de sănătate si ar trebui deci notat că valorile umane exprimate în aceste instrumente se vor reflecta în sistemul de îngrijiri de sănătate. Mai trebuie de asemenea mentionat că acolo unde se impun limite exceptionale asupra drepturilor pacientilor, acestea trebuie să fie în concordantă cu instrumentele drepturilor omului si să aibă o bază legală în legile tării. Se mai poate observa că drepturile specificate mai jos detin o responsabilitate corespunzătoare de a actiona cu grijă fată de sănătatea celorlalti si pentru drepturile lor.

1.1. Fiecare are dreptul la respect al persoanei sale ca fiintă umană.
1.2. Fiecare are dreptul la auto-determinare.
1.3. Fiecare are dreptul la integritate fizică si mentală si la securitatea propriei sale persoane.
1.4. Fiecare are dreptul la respect pentru propria sa confidentialitate.
1.5. Fiecare are dreptul de a avea propriile sale valori morale si culturale, si dreptul de a i se respecta convingerile filozofice si religioase.
1.6. Fiecare are dreptul la o protectie a sănătătii, atât cât este disponibilă prin măsuri adecvate de prevenire a maladiilor si îngrijiri de sănătate, si la posibilitatea de a urmări atingerea celui mai înalt nivel de sănătate posibil.

2. Informarea

2.1. Informatiile despre serviciile de sănătate si despre cel mai bun mod de a le utiliza, trebuie să fie disponibile publicului, pentru a putea beneficia de ele toti cei interesati.
2.2. Pacientii au dreptul de a fi complet informati asupra stării lor de sănătate, inclusiv asupra factorilor medicali ai conditiei lor; despre procedurile medicale propuse, despre riscurile potentiale si beneficiile fiecărei proceduri; despre alternative la procedurile propuse, inclusiv efectul non-tratamentului; si despre diagnostic, prognoză si progresul tratamentului.
2.3. Informatiile pot fi refuzate pacientilor în mod exceptional atunci când există un motiv întemeiat pentru a crede că această informatie le-ar cauza un mare rău, fără nici un fel de exceptie a unor posibile efecte pozitive.
2.4. Informatiile trebuiesc comunicate pacientilor într-un mod adecvat cu capacitatea lor de întelegere, minimalizând folosirea unor termeni nefamiliari de terminologie tehnică. Dacă pacientul nu vorbeste limba comună, trebuie să existe o formă de interpretare disponibilă.
2.5. Pacientii au dreptul ca, la cererea lor expresă, să nu fie informati.
2.6. Pacientii au dreptul să aleagă cine, dacă există cineva, să fie informat în locul lor.
2.7. Pacientii ar trebui să aibe posibilitatea de a obtine o a doua părere.
2.8. Atunci când sunt internati într-o institutie de îngrijiri de sănătate, pacientii trebuie să fie informati despre identitatea si statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate care au grijă de ei si de orice reguli si obiceiuri care au legătură cu sederea si îngrijirea lor.
2.9. Pacientii trebuie să fie capabili să ceară si să li se dea un sumar scris al diagnosticului,al tratamentului si îngrijirilor lor atunci când se externează dintr-o institutie de îngrijiri de sănătate.

3. Consimtământul

3.1. Acordul informat al pacientului este un imperativ pentru orice interventie medicală.
3.2. Un pacient are dreptul să refuze sau să oprească o interventie medicală. Implicatiile refuzului sau opririi unei astfel de interventii trebuie explicate cu grijă pacientului.
3.3. Atunci când un pacient nu este capabil să-si exprime vointa si când este necesară o interventie medicală urgentă, acordul pacientului se poate deduce, doar dacă nu este evident, dintr-o exprimare anterioară a vointei, că într-o astfel de situatie, consimtământul ar fi refuzat.
3.4. Atunci când este necesar consimtământul unui reprezentant legal si când interventia este absolut urgentă, aceasta se poate face, dacă nu este posibil să se obtină la timp consimtământul reprezentantului.
3.5. Atunci când se cere consimtământul reprezentantului legal, pacientii (fie ei minori sau adulti), trebuie oricum să fie implicati în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lor de întelegere.
3.6. Dacă un reprezentant legal refuză să-si dea consimtământul, iar dacă doctorul sau alt furnizor este de părere că interventia este în interesul pacientului, atunci hotărârea trebuie transferată unui tribunal sau unei alte forme de arbitraj.
3.7. În toate celelalte situatii în care pacientul nu este capabil să-si dea consimtământul si în care nu există un reprezentant legal sau unul desemnat de către pacient în acest scop, trebuiesc luate decizii adecvate pentru a substitui procesul de luare a deciziilor, luând în considerare ceea ce se stie si, pe cât posibil, ce se poate presupune despre dorintele pacientului.
3.8. Consimtământul pacientului este cerut pentru păstrarea si folosirea tuturor substantelor corpului omenesc. Consimtământul se poate presupune atunci când acestea trebuiesc folosite în cursul diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor pacientului respectiv.
3.9. Consimtământul informat al pacientului este necesar pentru participarea la procesul de învătământ medical clinic.
3.10. Consimtământul informat al pacientului este imperativ pentru participarea sa la cercetarea stiintifică. Toate protocoalele trebuiesc supuse unor proceduri de revizuire etică, adecvată.
O astfel de cercetare nu trebuie făcută asupra celor care nu sunt capabili să-si exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtământului unui reprezentant legal si dacă cercetarea poate fi în interesul pacientului.
Ca o exceptie de la cerinta ca implicarea să fie în interesul pacientului, o persoană handicapată poate fi implicată într-o cercetare de observatie care nu reprezintă un beneficiu direct asupra sănătătii sale, dacă acea persoană nu face obiectiuni, riscul si/sau afectarea sunt minime, iar cercetarea are o valoare semnificativă si nu sunt disponibile alte metode alternative sau alti subiecti pentru cercetare.

4. Confidentialitatea

4.1. Toate informatiile despre starea de sănătate a pacientului, despre conditia medicală, diagnostic, prognoză si tratament si toate informatiile cu caracter personal trebuiesc păstrate confidential, chiar si după moarte.
4.2. Informatiile confidentiale pot fi divulgate doar dacă pacientul îsi dă consimtământul explicit sau dacă legea sustine acest lucru în mod expres. Consimtământul se poate presupune atunci când informatiile sunt divulgate altor furnizori de îngrijiri de sănătate implicati în tratamentul pacientului.
4.3. Toate datele despre identitatea pacientului trebuiesc protejate. Protectia acestora trebuie să fie adecvată cu modul lor de stocare. Substantele umane din care derivă date care pot fi identificate trebuiesc protejate corespunzător.
4.4. Pacientii au drept de acces la dosarele lor medicale, la înregistrările tehnice si la orice alte dosare care au legătură cu diagnosticul, tratamentul si îngrijirile primite sau cu părti din acestea. Un astfel de acces exclude date referitoare la terti.
4.5. Pacientii au dreptul să ceară corectarea, completarea, stergerea, clarificarea si/sau aducerea la zi a datelor personale si medicale referitoare la ei si care sunt incorecte, incomplete, ambigue sau depăsite sau care nu sunt relevante pentru diagnostic, tratament si îngrijiri.
4.6. Nu poate să existe nici un amestec în viata privată, familială a pacientului cu exceptia situatiei în care aceasta este necesară pentru diagnosticul pacientului, pentru tratament si îngrijiri, si numai dacă pacientul îsi dă consimtământul.
4.7. Interventiile medicale trebuiesc făcute doar atunci când există un respect adecvat pentru viata privată a individului. Aceasta înseamnă că o anume interventie se poate face doar în prezenta acelor persoane care sunt necesare pentru interventie, doar dacă pacientul nu cere altceva.
4.8. Pacientii internati în institutiile de sănătate au dreptul să se astepte la facilităti fizice care asigură confidentialitatea, mai ales atunci când furnizorii de servicii de sănătate le oferă îngrijiri personale sau execută examinări si tratamente.

5. Îngrijiri si tratament

5.1. Fiecare are dreptul să primească îngrijiri de sănătate adecvate cu nevoile sale de sănătate, inclusiv îngrijiri preventive si activităti care au ca scop promovarea sănătătii. Serviciile ar trebui să fie disponibile si accesibile în mod echitabil, fără discriminare si în conformitate cu resursele financiare, umane si materiale disponibile într-o societate dată.
5.2. Pacientii au dreptul colectiv la o anumită formă de reprezentare la fiecare nivel al sistemului de îngrijiri de sănătate, în probleme referitoare la planificarea si evaluarea serviciilor, inclusiv limitele, calitatea si functionarea îngrijirilor acordate.
5.3. Pacientii au dreptul la o calitate a îngrijirile care este marcată atât de standarde tehnice ridicate cât si de o relatie umană între pacient si furnizorii de servicii de sănătate. 5.4. Pacientii au dreptul la continuitatea îngrijirilor, inclusiv la cooperare între toti furnizorii de îngrijiri de sănătate si/sau institutiile care pot fi implicate în diagnostic, tratament si îngrijiri.
5.5. În împrejurările în care furnizorii trebuie să aleagă între pacientii potentiali pentru un anume tratament care există în măsură limitată, toti pacientii pentru acel tratament au dreptul la o procedură de selectie cinstită pentru tratamentul respectiv. Alegerea trebuie să se bazeze pe criterii medicale si trebuie făcută fără disriminare.
5.6. Pacientii au dreptul să aleagă si să schimbe doctorul sau pe ceilalti furnizori de servicii de sănătate si institutia de îngrijiri de sănătate, dacă aceasta este compatibilă cu functionarea sistemului de îngrijiri de sănătate.
5.7. Pacientii pentru care nu mai există motive medicale de internare într-un institut de îngrijiri de sănătate au dreptul la o explicatie cuprinzătoare înainte de a fi transferati într-un alt loc sau de a fi trimisi acasă. Transferul poate avea loc numai după ce o altă institutie de îngrijiri de sănătate a acceptat să primească pacientul. Atunci când acesta este externat si când conditiile sale o cer, serviciile comunitare si cele la domiciliu trebuie să fie disponibile.
5.8. Pacientii au dreptul să fie tratati cu demnitate în legătură cu diagnosticul lor, cu tratamentul si îngrijirile, care trebuiesc acordate cu respect pentru cultura si valorile acestora.
5.9. Pacientii au dreptul să se bucure de sprijin din partea familiilor, rudelor si prietenilor în timpul îngrijirilor si tratamentului si să primească sprijin spiritual si sfaturi tot timpul.
5.10. Pacientii au dreptul de a-si usura suferintele în conformitate cu starea actuală a cunostintelor.
5.11. Pacientii au dreptul la îngrijiri terminale umane, pentru a putea muri cu demnitate.

6. Aplicarea

6.1. Exercitarea drepturilor din acest document implică faptul că sunt stabilite mijloace adecvate în acest scop.
6.2. Pacientii trebuie să se poată bucura de aceste drepturi, fără discriminare.
6.3. În exercitarea acestor drepturi, pacientii trebuie să fie supusi doar la acele limite care sunt compatibile cu instrumentele drepturilor umane si în conformitate cu o procedură prevăzută de lege.
6.4. Dacă pacientii nu pot beneficia ei însisi de drepturile din acest document, acestea ar trebui exercitate de reprezentantul lor legal sau de o persoană desemnată de către pacient în acest sens; atunci când nici o astfel de persoană sau reprezentant legal nu a fost desemnată, ar trebui luate alte măsuri pentru reprezentarea pacientilor.
6.5. Pacientii trebuie să aibe acces la asemenea informatii si sfaturi care să le permită să-si exercite drepturile stabilite în acest document. Acolo unde pacientii simt că drepturile nu le-au fost respectate, atunci ar trebui ca ei să poată face o plângere. Pe lângă faptul că pot recurge la tribunal, ar trebui să existe mecanisme independente, la nivel institutional si la alte nivele care să faciliteze procesul de comunicare, arbitrare si judecare a plângerilor.
Aceste mecanisme ar trebui, printre altele, să asigure că informatiile în legătură cu procedurile de plângeri sunt disponibile pacientilor si că o persoană independentă este accesibilă si disponibilă pentru ei, pentru a se consulta referitor la modul de actiune cel mai adecvat.
Aceste mecanisme ar trebui să asigure mai departe că, acolo unde este necesar, există asistentă disponibilă pentru pacienti. Acestia au dreptul ca plângerile lor să fie examinate si considerate în mod drept, complet, efectiv si prompt si să fie informati despre rezultatul acestor examinări.

7. Definitii

În aceste Principii ale Drepturilor Pacientilor în Europa au fost folositi următorii termeni, având următoarele întelesuri:
PACIENTI     Utilizatori ai serviciilor de sănătate, fie ei sănătosi sau bolnavi.
DISCRIMINARE    Distinctie între persoane aflate în situatii similare, pe baza rasei, sexului, religiei, optiunilor politice, originii nationale sau sociale, asociatiei cu o minoritate natională sau antipatiei personale.
ÎNGRIJIRI DE SĂNĂTATE     Servicii medicale, de nursing sau servicii combinate acordate de furnizorii de servicii de sănătate si de institutiile de sănătate.
FURNIZORI DE ÎNGRIJIRI DE SĂNĂTATE    Medici, nurse, stomatologi sau alti profesionisti de sănătate.
INTERVENTIE MEDICALĂ     Orice examinare, tratament sau alt act care are scopuri de diagnostic preventiv, terapeutice sau de reabilitare si care sunt acordate de un medic sau de un alt furnizor de servicii de sănătate.
INSTITUTIE DE ÎNGRIJIRI DE SĂNĂTATE    Orice facilitate de îngrijiri de sănătate cum ar fi spitalul, institutiile pentru handicapati sau căminele de bătrâni.
ÎNGRIJIRI TERMINALE     Îngrijiri acordate unui pacient atunci când nu mai este posibil să-i se îmbunătătească prognoza fatală a stării bolii sale, cu mijloacele de tratament disponibile, precum si îngrijirile acordate în apropierea mortii.

http://www.cnsmf.ro/drepturi_pacient.htm

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.